ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leveringsvoorwaarden PG/Media1947 ingeschreven bij de KvK te Groningen onder nr. 71318712

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen PG/Media1947 en opdrachtgever gesloten overeenkomsten. 1.2 Offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er wel mee instemt dat PG/Media1947 begint met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. 1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan PG/Media1947 wenst te verstrekken of reeds heeft verstrekt, dient hij PG/Media1947 hiervan op de hoogte te stellen.

2 De uitvoering van de overeenkomst


2.1 PG/Media1947 zal de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uitvoeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. PG/Media1947 zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste levering door PG/Media1947 mogelijk te maken, onder andere door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 2.3 Een door PG/Media1947 opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. 2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van PG/Media1947. 2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien PG/Media1947, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van PG/Media1947 zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen. 2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan PG/Media1947 te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden


3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan PG/Media1947 voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. 3.2 Als PG/Media1947 op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. 3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht PG/Media1947 volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt om deze door te geven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten


4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan PG/Media1947. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend PG/Media1947 daartoe bevoegd. 4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten of auteursrechten van derden niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is PG/Media1947 gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van PG/Media1947 openbaar te maken of te verveelvoudigen. 4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door PG/Media1947 tot stand gebrachte materialen en bestanden, eigendom van PG/Media1947, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch PG/Media1947 jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5 Gebruik en licentie


5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met PG/Media1947, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. 2 Algemene leveringsvoorwaarden PG/Media1947 versie april 2014. 5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van PG/Media1947 niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. 5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is; b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. 5.4 PG/Media1947 heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

6 Honorarium en bijkomende kosten


6.1 Indien PG/Media1947 door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd. 6.2 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft PG/Media1947 na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door PG/Media1947 te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,00 afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

7 Betaling


7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door PG/Media1947 nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en kan PG/Media1947 rente eisen gelijk aan de wettelijke rente. Alle door PG/Media1947 gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de wet normering buitengerechtelijke incassokosten op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst


8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt zonder toerekenbare tekortkoming van PG/Media1947, dient hij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Deze schadevergoeding zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door PG/Media1947 op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. 8.2 Indien de overeenkomst door PG/Media1947 wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het honorarium voor de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. 8.4 Zowel PG/Media1947 als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft PG/Media1947 het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn. 8.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door PG/Media1947 zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij PG/Media1947 ten aanzien van die prestaties in verzuim is. 8.6 Wanneer de werkzaamheden van PG/Media1947 bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste een maand.

9 Garanties en vrijwaringen


9.1 PG/Media1947 garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 9.2 De opdrachtgever vrijwaart PG/Media1947 of door PG/Media1947 bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. 9.3 De opdrachtgever vrijwaart PG/Media1947 voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid


10.1 PG/Media1947 is niet aansprakelijk voor: a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 3 Algemene leveringsvoorwaarden PG/Media1947 versie april 2014 c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven. f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. 10.2 PG/Media1947 is aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Hieronder wordt verstaan: a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van PG/Media1947 aan de overeenkomst te laten beantwoorden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van PG/Media1947 voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van PG/Media1947 of de bedrijfsleiding van PG/Media1947 – ondergeschikten derhalve uitgezonderd – is de aansprakelijkheid van PG/Media1947 voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door PG/Media1947 gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000 en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan PG/Media1947 uitkeert. 10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan PG/Media1947 niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11 Overige bepalingen


11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met PG/Media1947 gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis zijn gekomen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 11.3 Op de overeenkomst tussen PG/Media1947 en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen PG/Media1947 en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar PG/Media1947 is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van PG/Media1947.